ຕິດຕໍ່ຫາເຮົາ

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາເຮົາ

ມີບັນຫາ, ຄຳແນະນຳ ຫຼື ໂຄງການ? ເຮົາຈະມີຄຳຕອບທີເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຈົ້າ.
ຝາກຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໄວ້ນຳພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຈະຕອບກັບຫາທ່ານ

ໜ່ວຍບໍລິການອອນໄລນ

ລະບົບຜູ້ຊ່ວຍຂອງເຮົາຈະໃຫ້ຄຳຕອບສຳລັບຄຳຂໍຂອງເຈົ້າກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເໜີຂອງ XiLearn. ມັນຍັງອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າສ້າງໂຄງການຂອງເຈົ້າໄດ້
ຖ້າຕ້ອງການ, ສາມາດຕິດຕໍ່ທີ່ປຶກສາໄດ້

FAQ

ຄຳຖາມທີ່ມີໃຫ້ເຫັນປະຈຳ

ເຈົ້າຈະຊ່ວຍເຮົາໄດ້ແນວໃດ?

ຖ້າຍັງບໍ່ທັນມີການຕິດຕໍ່ຈາກທີ່ປຶກສາ, ເຈົ້າສາມາດຊອກຫາຄຳຕອບຢູ່ ໜ້າຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕິມ ຂອງເຮົາໄດ້.

ເພື່ອທີ່ຈະສ້າງທີມໃຫ້ດີທີ່ສຸດ, ເຮົາຈະຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ:

ຄັ້ງທຳອິດແມ່ນເລີ່ມວັນທີ 15 ກຸມພາ 2023

ໃບສະໝັກຈະຕ້ອງຖືກສົ່ງກ່ອນວັນທີ 20 ມັງກອນ 2023 ແລະ ການຮັບເຂົ້າຮຽນຂອງນັກຮຽນຈະຖືກຕອບກັບພາຍໃນວັນທີ 6 ກຸມພາ 2023

ຜູ້ຊ່ຽວຊານໄດ້ຕອບຮັບການເປັນຄູຝຶກຂອງທ່ານ. ຈະມີຄູຝຶກໜື່ງຄົນໃນແຕ່ລະທີມ. ທ່ານສາມາຕິດຕໍ່ຫາຄູຝຶກຜ່ານອີເມວ ຫຼື ແຊັດໄດ້.

ຖ້າເຈົ້າສຳເລັດບົດສອບເສັງທັງຫມົດຂອງຫຼັກສູດນິ້ແລ້ວ, ເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນວ່າເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນຫຼັກສູດທີ່ໄດ້ເລືອກຮຽນຜ່ານ XiLearn. ແລະ ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນພາຍໃນ 8 ມື້ຜ່ານອີເມວ. ອີກທັງເຈົ້າຍັງສາມາດຜ່ານການທົດສອບທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າລົງທະບຽນຜ່ານ Google, Semrush.

ທີມຈະປະກອບຕາມບົດຮຽນທີເລືອກໄວ້, ຕາມລະດັບຂອງນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນ ແລະ ສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງພວກເຂົາ.