ຄວາມສະດວກທີຜູ້ເຂົ້າເບີ່ງສາມາດນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ໄດ້

the ease with which visitors are able to use a Web site.

« Back to Glossary Index