ຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າເບີ່ງແລະການເຂົ້າເບີ່ງເວັບໄຊທ໌ໄດ້ຮັບ.

the amount of visitors and vists a Web site receives.

« Back to Glossary Index