ການຄັດເລືອກແລະການປະສານງານຂອງອົງປະກອບທີ່ມີຢູ່ເພື່ອສ້າງຮູບແບບແລະໂຄງສ້າງຂອງຫນ້າເວັບ.

the selection and coordination of available components to create the layout and structure of a Web page.

« Back to Glossary Index