ໂຄສະນາປ້າຍໂຄສະນາທີ່ພະຍາຍາມລອກລໍ້ໃຫ້ຄົນຄລິກ, ໂດຍການລຽນແບບຂໍ້ຄວາມຂອງລະບົບປະຕິບັດການ.

a banner ad that attempts to trick people into clicking, often by imitating an operating system message.

« Back to Glossary Index