ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ເປັນ “ສູນກາງ” ຂອງ LAN.

the electronic device that forms the “center” of a LAN.

« Back to Glossary Index