ໄລຍະເວລາທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນເວັບໄຊໃນໄລຍະເວລາທີກຳນົດ.

the amount of time spent at a site over a given time period.

« Back to Glossary Index