ຊອບແວຄອມພິວເຕີທີ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄອມພິວເຕີຂອງຜູ້ໃຊ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການຍິ້ນຍ້ອມຫຼືຄວາມຮູ້ຈາກຜູ້ໃຊ້.

computer software that obtains information about a user’s computer without the user’s consent or knowledge.

« Back to Glossary Index