ຊຸດຂອງກົດລະບຽບຫຼືຄໍາແນະນໍາຫຼືຂັ້ນຕອນ

a set of rules or instructions or procedures 

« Back to Glossary Index