« Back to Glossary Index

ການຫມູນໃຊ້ຈຳນວນຫຼາຍທີ່ຈະມີອິດທິພົນຕໍ່ການຈັດອັນດັບຂອງການຄົ້ນຫາ, ສ່ວນຫຼາຍສໍາລັບຫນ້າທີ່ມີເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເລັກຫນ້ອຍ ຫຼື ບໍ່ມີ.

excessive manipulation to influence search engine rankings, often for pages which contain little or no relevant content.

« Back to Glossary Index