ການໂພສໂຄສະນາຢູ່ໜ້າຜົນຄົ້ນຫາ ຫຼື ເວັບໄຊ້ອື່ນໂດຍການໃຊ້ວິທີຕ່າງໆເຊັ່ນ CPC (cost per click)

Posting ads on search results pages or other websites using methods such as CPC (cost per click)

« Back to Glossary Index