ທາງເລືອກໃນການຊື້ໂຄສະນາ ໂດຍບ່ອນໂຄສະນາຈະປະກົດຢູ່ໜ້າໃນເວບໄຊພາຍໃນເຄືອຂາຍໂຄສະນາ

ad buying option in which ad placements may appear on any pages on sites within an ad network.

« Back to Glossary Index