ເຕົ້າສຽບຢູ່ສະວິດທີ່ສາຍສາມາດຕໍ່ໄດ້.

The socket on a switch to which a cable can attach.

« Back to Glossary Index