« Back to Glossary Index

ເກນການຊຳລະເງີນ

ຄ່າ ຄອມມິດສັນ ທີ່ສະສົມມາ ຂັ້ນຕຳທີພັນທະມິດຕ້ອງໄດ້ຮັບຮ້ອງຂໍຊຳລະເງີນຈາກໂປລແກມພັນທະມິດ

the minimum accumulated commission an affiliate must earn to trigger payment from an affiliate program.

« Back to Glossary Index