« Back to Glossary Index

ຮູບແບບການຊຳລະເງີນໂຄສະນາອອນໄລນ໌ທີການຊຳລະເງິນຂື້ນຢູ່ກັບໂອກາດໃນການຂາຍທີຖືກຕ້ອງຕາມ

ເກນທີກຳນົດເທົ່ານັ້ນ

online advertising payment model in which payment is based solely on qualifying leads.

« Back to Glossary Index