« Back to Glossary Index

ເປັນຫນື່ງວິທີການໃນການຄົ້ນຄວ້າການຕະຫຼາດ ທີ່ຈະມີຫຼາຍຕົວແປໃນສະຖານະການຈຳລອງທີ່ເຮົາຄວບຄຸມເຫດການໄດ້ ຖືກປ່ຽນແປງໄປພ້ອມໆກັນ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດຕ່າງໆທີ່ນຳໃຊ້ແທນໄດ້ຈະເອົາມາລອງທົດສອບ, ເພື່ອເປັນການປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດສຸດທີ່ຈະໄດ້ມາໃນຕອນທ້າຍ.

a method in marketing research where multiple variables in a control scenario are simultaneously changed and the ensuing alternate strategies tested, in order to improve the effectiveness of the final marketing strategy.

« Back to Glossary Index