« Back to Glossary Index

ຢູ່ໃນ forum, ຄືຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໜ້າທີຈາກຜູ້ບໍລິຫານເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ການສົນທະນາມີຜົນດີ ແລະ ຢູ່ໃນຕາມແນວທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ.

at a forum, someone entrusted by the administrator to help discussions stay productive and within the guidelines.

« Back to Glossary Index