« Back to Glossary Index

ອົງກອນທີ່ສະເໜີການປະສົມຂອງການອອກແບບ/ການພັດທະນາເວັບ, ການໂຄສະນາທາງອີນເຕີເນັດ/ການຕະຫຼາດ, ຫຼື ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງດ້ານE-Business/ອີຄອມເມີຊ.

an agency offering a mix of Web design/development, Internet advertising/marketing, or E-Business/E-Commerce consulting.

« Back to Glossary Index