« Back to Glossary Index

ການໂຄສະນາສົງເສີມການຂາຍດວ້ຍຕົນເອງ ທີ່ບໍລິສັດນຳໃຊ້ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌/ ເຄືອຂ່າຍ ຂອງຕົນເອງເພື່ອນໍາໃຊ້ສິນຄ້າທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຂາຍເທື່ອ.

self-promotional ad a company runs on their own site/network to use unsold inventory.

« Back to Glossary Index