ການຂຽນບົດຄວາມ blog ທີ່ຈະເຜີຍແຜ່ໃນ blog ອື່ນເປັນຜູ້ຂຽນທີ່ດີເດັ່ນຊົ່ວຄາວ.

writing a blog post to be published on another blog as a temporary featured author.

« Back to Glossary Index