« Back to Glossary Index

ເປັນໜື່ງວິທີການໃນການຄົ້ນຄວ້າການຕະຫຼາດທີ່ມີ ຕົວແປ ຢູ່ໃນ ສະຖານະການທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ ຖືກປ່ຽນແປງ ແລະ ຍຸດທະສາດຕ່າງໆຈະຖືກທົດສອບ, ເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດຂັ້ນສຸດທ້າຍ.

a method in marketing research where variables in a control scenario are changed and the ensuing alternate strategies tested, in order to improve the effectiveness of the final marketing strategy.

« Back to Glossary Index