ວິທີສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ແລະຂໍ້ມູນໄປຫາຜູ້ອື່ນໂດຍຄອມພິວເຕີທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນໃນເຄືອຂ່າຍ.

a way of sending messages and data to other people by means of computers connected together in a network.

« Back to Glossary Index