ລາຄ່າທີ່ມີປະສິດທິພາບ ຕໍ່ພັນຄັ້ງຂອງການພິມ (ທາງດ້ານເຕັກນິກ, “ລາຄາທີມີປະສິດຕິພາບຕໍ່ mille”).

effective cost per thousand impressions (technically, “effective cost per mille”).

« Back to Glossary Index