ການຕັດນາຍໜ້າອອກໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ຂອງການສະຫນອງ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ “cutting out the middlemen. (ຕັດຄົນກາງອອກ)”

the elimination of intermediaries in the supply chain, also referred to as “cutting out the middlemen.”

« Back to Glossary Index