ລາຄາຕໍ່ການສະຜົນພັນຄັ້ງ.

cost per thousand impressions.

« Back to Glossary Index