ຮູບແບບການຊຳລະເງິນການໂຄສະນາອອນໄລນ໌ ທີ່ການຊຳລະເງິນແມ່ນອີງໃສ່ການດໍາເນີນການທີຖືກຕາມກົດເກນເຊັ່ນ: ການຂາຍ ຫຼື ການລົງທະບຽນ.

online advertising payment model in which payment is based solely on qualifying actions such as sales or registrations.

« Back to Glossary Index