« Back to Glossary Index

 ອັດຕາການປຽນແປງ

ເປີເຊັນຂອງຜູ້ເຂົ້າເບີ່ງທີ່ດໍາເນີນການຕາມທີ່ຕ້ອງການ.

the percentage of visitors who take a desired action.

« Back to Glossary Index