« Back to Glossary Index

ລະບົບເຊີບເວີ ທີ່ແຈກຍາຍຕາມພູມສັນຖານ ທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອເພິ່ມຄວາມໄວໃນການສົ່ງຫນ້າເວັບ ແລະ ໄຟລ໌ ໂດຍການກໍານົດເສັ້ນທາງການຮ້ອງຂໍຂອງຜູ້ໃຊ້ ໄປຫາເຄື່ອງເຊີບເວີ ທີ່ຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອຮັບໃຊ້ພວກຜູ້ໃຊ້ ເຫຼົ່ານີ້.

a system of geographically distributed servers designed to accelerate the delivery of web pages and files by routing user requests to the server that’s in the best position to serve them.

« Back to Glossary Index