ຫົວໜ່ວຍຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບໄວ້ໃນຄອມພິວເຕີ. Byte ປະກອບດ້ວຍ 8 bits.

A unit of information stored in a computer.  A Byte consists of 8 bits.

« Back to Glossary Index