ການແລກປ່ຽນສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການໂດຍກົງ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເງິນ.

to exchange goods or services directly without the use of money.

« Back to Glossary Index