« Back to Glossary Index

ເຄືອຂ່າຍທີ່ມີເວັບໄຊທ໌ເຂົ້າຮ່ວມສະແດງໂຄສະນາເປັນການແລກປ່ຽນເອົາເຄຣດິດ(ສິນເຊື່ອ)ທີ່ຖືກປຽນ

ແປງ (ໂດຍການນໍາໃຊ້ອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ຖືກກໍານົດໄວ້ລ່ວງຫນ້າ) ລົງໃນໂຄສະນາທີ່ຈະຖືກສະແດງຢູ່ເວັບໄຊທ໌ອື່ນໆ.

network where participating sites display banner ads in exchange for credits which are converted (using a predetermined exchange rate) into ads to be displayed on other sites.

« Back to Glossary Index