ທຸລະກິດທີ່ຂາຍສິນຄ້າ ຫຼື ໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ລູກຄ້າເປັນຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ.

business that sells products or provides services to the end-user consumers.

« Back to Glossary Index