ທຸລະກິດທີ່ຂາຍສິນຄ້າ ຫຼື ໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ທຸລະກິດອືນ.

business that sells products or provides services to other businesses.

« Back to Glossary Index