ສ່ວນຂອງຫນ້າເວັບທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເລື່ອນເມົ້າ

the section of a Web page that is visible without scrolling.

« Back to Glossary Index