ພື້ນຖານຂອງການຕະຫຼາດ

ກ່ຽວກັບຫຼັກສູດ​

0
ມຶ້
0
ບົດສອບເສັງ

ໂປຣແກມ

Module 1

 ຄຳນິຍາມຂອງການຕະຫຼາດ

4 ຫຼັກການສຳຄັນຂອງການຕະຫຼາດ

ມູນຄ່າທີແທ້ຈິງ ແລະ ມູນຄ້າທີຖືກຮັບຮູ້

→ B2B & B2C

ການຕະຫຼາດແບບໃໝ່ ແລະ ການຕະລາດແບບເກົ່າ

ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ

ແຜນການຕະຫຼາດ ແລະ ແຜນທີນຳທາງ

ຊ່ອງໂອກາດຂອງການຕະຫຼາດ

ໂຄງການ

 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ

ຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດ

ການດໍາເນີນການຕະຫຼາດ

ການວິເຄາະຕະຫຼາດ

ວີທີຊອກຫາຂໍ້ມູນທີຖືກຕ້ອງ

ການວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການສຳລັບການຕະຫຼາດ B2C ແລະ B2B

ການແບ່ງສວນ ແລະ ເປົ້າໝາຍ

ອັດຕາການເຂົ້າເຖີງ ແລະ ສ່ວນແບ່ງຂອງຕະຫຼາດ

ການວິເຄາະຄູ່ແຂ່ງ

ຄູ່ແຂ່ງໃນທາງອອ້ມ

→ ການວິເຄາະດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ: ແບບ PESTEL

→ ການວິໄຈພາຍໃນຂອງບໍລິສັດ

→ ອີນຟລູເອັນເຊີ

ການວິເຄາະ SWOT

ເປົ້າໝາຍ

ວິທີການ Smart ໃນການກຳນົດເປົ້າໝາຍທີຊັດເຈນ

ການຈັດຕໍາແຫນ່ງ

ການສືກສາຫາຕຳແໜ່ງ
ແຜນທີ່ຕໍາແຫນ່ງ

ຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດ

ແມັດທຣີກ BCG , ANSOFF, ADL, MCKINSEY

ຍຸດທະສາດ BLUE OCEAN

ການຕະຫຼາດ Operational

ສີນຄ້າ

 • ວົງຈອນອາຍຸຂອງຜະລິດຕະພັນ
 • ໝວດໝູ່ຂອງຜະລິດຕະພັນ
 • ຜະລິດຕະພັນທີ່ ແລະ  upselling
 • ຊັບສີນທາງປັນຍາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ Me-too

 

ລາຄາ

 • ການຕັ້ງລາຄາ
 • ການຂື້ນ-ລົງຂອງລາຄາ
 • ລາຄາ skimming
 • ກຳນົດລາຄາທີສາມາດເອີ້ນລູກຄ້າ
 • ນະໂຍບາຍການຈັດລຽນ

 

 ຊ່ອງທາງການແຈກຍາຍ

 • ວິທີການຂາຍສີນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການຂອງເຈົ້າ?
 • ຊ່ອງທາງການຂາຍ B2C
 • ຊ່ອງທາງການຂາຍ B2B
 • ອີຄອມເມີຊ

 

ການສົ່ງເສີມ

 • ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ມີຊື່ສຽງ
 • ແບຣນ umbrella
 • Share of voice
 • ການສື່ສານຂອງບໍລິສັດ
 • ການສື່ສານສະເພາະຕາມເປົ້າຫມາຍທີ່ກຳນົດໄວ້
 • ການສືສານທີແນ່ໃສ່ຜະລິດຕະພັນ

ແຜນການທຸລະກິດ

ອາຈານ

Sylvie GRAUMANN

“ອາຈານທີ່ມີຊື່ສຽງດ້ານການຕະຫຼາດສາກົນທີ່ມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ,ຂ້ອຍຫຼົງໄຫຼກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງປະເທດ, ເຕັກໂນໂລຢີດິຈິຕອນ ແລະການສຶກສາ. ໃນຖານະເປັນອາຈານຂອງບົດ  Introduction to Digital Marketing ນິ້, ຂ້ອຍແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງຂ້ອຍໃຫ້ກັບນັກສຶກສາ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາປະສົບຄວາມສໍາເລັດໃນໂລກຂອງການຕະຫຼາດດິຈິຕອນ.”

ຈຸດປະສົງ

ຫຼັກສູດນີ້ແມ່ນຈະແນະນໍາເຈົ້າກ່ຽວກັບພື້ນຖານຂອງການຕະຫຼາດດິຈິຕອນ.ຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຮູ້ພື້ນຖານເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນຈະເລືອກບົດຮຽນທີ່ເຈົ້າຢາກຊ່ຽວຊານ.

ລາຄາ

ຫຼັກສູດທັງໝົດນິ້ແມ່ນຟຣີສຳລັບການລົງທະບຽນຈົນເຖິງວັນທີ 15 ກັນຍາ 2023