ການປະກອບສ່ວນຈະເຮັດໃຫູ້ຊີວິດນັກສຶກສາຂອງພວກເຮົາດີຂືູ້ນ

ເຖິງແມ່ນວ່າຫ ັກສ ດການຮຽນແມ່ນບໍ່ເສຍຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍ, ແຕ່ນັກຮຽນຕູ້ອງເຮັດວຽກໃນລະຫວ່າງມືູ້ເພື່ອຈ່າຍຄ່າ ດໍາລົງຊີວິດຂອງພວກເຂົາ. ການໄດູ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນທາງດູ້ານການເງິນສໍາລັບທີ່ພັກ ຫ ື ອາຫານຈະ ຊ່ວຍໃຫູ້ພວກເຂົາເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາຮໍ່າຮຽນໄດູ້ດີຂຶູ້ນ. ຂອບໃຈສໍາລັບການປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາ XiLearn.
0
ຂູ້ອຍໃຫູ້ອາຫານໜຶ່ງຄາບຕໍ່ມືູ້ໃຫູ້ນັກຮຽນເປັນເວລາ 1 ເດືອນ
0
ຂູ້ອຍໃຫູ້ທີ່ພັກນັກສຶກສາເປັນເວລາ 1 ເດືອນ
0
ຂູ້ອຍມອບຄອມພິວເຕີນັກສຶກສາ
-
ຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານຕູ້ອງການສະໜັບສະໜ ນໃຫູ້ນັກສຶກສາຂອງພວກເຮົາ

ຍູ້ອນການຊ່ວຍເຫ ືອຂອງທ່ານ, ນັກສຶກສາຂອງພວກເຮົາຈະໄດູ້ຮັບຄວາມຮ ູ້ດູ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຄ ນຄ່າເພື່ອສູ້າງສັງຄົມໃຫູ້ມີຄວາມສະເໝີພາບກັນ.