ສະຖານທ່ີເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ

ແມ່ນສະຖານທີທີ່ຜ ູ້ຄົນທ ກໄວອາຍ , ທ ກຊາດ, ທ ກເພດ ມາພົບເຈີກັນເພື່ອແລກປ່ຽນຄວາມຄິດທີ່ສູ້າງສັນ ແລະ ຊ່ວຍເຫ ືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງ XiLearn ເປັນບ່ອນຄົູ້ນຄວູ້າແນວຄິດທີ່ຜ ູ້ຊ່ຽວຊານດູ້ານອອນລາຍທ ກຄົນສາມາດມາໃຫູ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ໄວຫນ ່ມທາງດູ້ານການຕະຫ າດອອນລາຍ ຫ ື ຊອກຫາຄ ່ຮ່ວມງານທີ່ມີແນວຄວາມຄິດທ ລະກິດໃໝ່ ຫ ື ຄ ່ຮ່ວມງານທີ່ເຫມາະສົມໃນການສື່ສານທາງສັງຄົມອອນລາຍ. ການກາຍມາເປັນສະມາຊິກຂອງ XiLearn ຫມາຍເຖິງການເປັນສະມາຊິກຂອງເຄືອຂ່າຍອອນລາຍແບບໃໝ່ຂອງສາກົນ.

ຮ່ວມຊ່ວຍເຫ ືອ ແລະ ເຂົູ້າຮ່ວມເຄືອຂ່າຍ

ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, ສູ້າງໂດຍທີມງານ ຝຣັ່ງ-ລາວ, ໝາຍຄວາມວ່າມັນເປັນຫ າຍກ່ວາສະຖານທີ່ ເຮັດວຽກທີ່ໃຊູ້ບໍລິການໆຊ່ວຍເຫ ືອແບບມືອາຊີບ.

ເປັນສະຖານທີເປີດກວູ້າງ ຫ ື ເປັນພືູ້ນທີ່ໃຫູ້ເຊົ່າແບບຫູ້ອງການສ່ວນຕົວ:

ທ່ານສາມາດເຊົ່າຫູ້ອງການສ່ວນຕົວເພື່ອຈັດກອງປະຊ ມອອນລາຍ.

ຫູ້ອງໃຫູ້ເຊົ່າ

ທ່ານສາມາດເຊົ່າຫູ້ອງປະຊ ມທີ່ສາມາດຕູ້ອນຮັບໄດູ້ເຖິງ 10 ຄົນ.

ພະແນກເລຂາ ແລະ ເລຂາສ່ວນຕົວ

ສໍາເນົາເອກະສານ
ການພິມເອກະສານ
ສະແກນ
ການແປພາສາ
ການປະສານງານສໍາລັບການຈອງໂຮງແຮມ, ລົດ, ແທັກຊີ, ປີູ້ລົດໄຟ, ປີູ້ລົດເມ ຫ ື ປີູ້ຍົນ.

ການສະໝັກເປັນສະມາຊິກ

ລາຄາໃນການຊົມໃຊູ້ພືູ້ນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງ XiLearn.

2 ຊົ່ວໂມງ

ກີບ20.000
  • ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສ ງ
  • ຟຣີນໍູ້າຊາ ຫ ື ນໍູ້າດື່ມບໍລິສ ດ

5 ຊົ່ວໂມງ

ກີບ30.000

  • ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສ ງ
  • ຟຣີນໍູ້າຊາ ຫ ື ນໍູ້າດື່ມບໍລິສ ດ

ເຕັມມືູ້

ກີບ50.000
  • ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສ ງ
  • ຟຣີນໍູ້າຊາ ຫ ື ນໍູ້າດື່ມບໍລິສ ດ

1 ເດືອນ

ກີບ875.000
  • ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສ ງ
  • ຟຣີນໍູ້າຊາ ຫ ື ນູ້ໍາດື່ມບໍລິສ ດ

ຈໍານວນເງິນທີ່ເຈົູ້າຈ່າຍຈະຖືກປະກອບສ່ວນເຂົູ້າໃນງົບປະມານອາຫານສໍາລັບນັກຮຽນຂອງພວກເຮົາ.

ກິດຈະກໍາຂອງພວກເຮົາ

ພວກເຮົາຈັດກິດຈະກໍາຕະຫ ອດ ຫ ື ການຢູ້ຽມຊົມສະຖານທີ່ໜູ້າສົນໃຈ

ກິດຈະກໍາຂອງພວກເຮົາເຮັດໃຫູ້ທ່ານອອກຈາກການປະຊ ມແບບປົກກະຕິທີ່ເຄີຍມີມາ ແລະ ໄດູ້ຮ ູ້ຈັກກັບທີມ ງານຜ ູ້ຈັດ, ຄົູ້ນພົບການດໍາລົງຊີວິດທີ່ບໍ່ຄ່ອຍພົບເຫັນໃນປະເທດລາວ. ຈ ດປະສົງຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອດຶງດ ດໃຫູ້ຜ ູ້ຄົນຮ ູ້ຈັກຫ າຍຂືູ້ນຕາມເປົູ້າໝາຍຂອງສະມາຄົມທີ່ໄດູ້ກໍານົດໄວູ້.

There're no item that match your search criteria. Please try again with different keywords.

ສະຖານທີ່

Laos

102/3 Kounxoau Road
Luang Prabang 06000