Trust us

ພາລະໜູ້າທີ

ການສູ້າງລະບົບ

ໃຫູ້ໂອກາດໄວໜ ່ມລາວໂດຍບໍ່ຄໍານຶ່ງເຖິງລາຍໄດູ້ ຫ ື ແບ່ງແຍກເພດໃຫູ້ໄດູ້ເຂົູ້າຮຽນຫ ັກສ ດການຕະຫ າດອອນລາຍໃນຄັູ້ງທໍາອິດໂດຍບໍ່ໄດູ້ເສຍຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍໃດໆ ແລະ ການຮຽນຫ ັກສ ດດັ່ງກ່າວແມ່ນການໃຊູ້ລະບົບອອນລາຍ.

ຮອບໂລກ

ໂຄງການສາກົນ

ອານ ຍາດໃຫູ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດນູ້ອຍ, ຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງເອີຣົບປັບປ ງກົນລະຍ ດການຕະຫ າດອອນລາຍໃຫູ້ເຂົູ້າກັບຕະຫ າດອາຊີ ໂດຍການປັບແປງລາຄາທີ່ໃຊູ້ບໍລິການໄວໜ ່ມຜ ູ້ທີ່ໄດູ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມແບບມືອາຊີບຈາກໂຮງຮຽນການຮ່ວມມືດີຈີຕອລທີ່ຄ່ອຍໆສູ້າງເຄືອຂ່າຍຂອງຜ ູ້ຊ່ຽວຊານຂືູ້ນທາງດູ້ານອອນລາຍອາຊີ

ແບ່ງປັນຄວາມສາມາດພິເສດຂອງພວກທ່ານ

ການເຂົ້າຮ່ວມເຄືອຂ່າຍ

ເຂົ້າຮ່ວມເຄືອຂ່າຍສາກົນຂອງກຸ່ມຄົນເຮັດວຽກອອນລາຍໃນ ເອີຣົບ/ອາຊີ ທ່ີຈະເປັນຜູ້ຊ່ວຍນັກສືກສາ.

ເປັນ ໄປ ບໍ່ ໄດ້ ທີ່ ຈະ ເປັນ ໄປ ບໍ່ ໄດ້

ການສູ້າງລະບົບ

ໃຫູ້ໂອກາດໄວໜ ່ມລາວໂດຍບໍ່ຄໍານຶ່ງເຖິງລາຍໄດູ້ ຫ ື ແບ່ງແຍກເພດໃຫູ້ໄດູ້ເຂົູ້າຮຽນຫ ັກສ ດການຕະຫ າດອອນລາຍໃນຄັູ້ງທໍາອິດໂດຍບໍ່ໄດູ້ເສຍຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍໃດໆ ແລະ ການຮຽນຫ ັກສ ດດັ່ງກ່າວແມ່ນການໃຊູ້ລະບົບອອນລາຍ.

ຮອບໂລກ

ໂຄງການສາກົນ

ອານ ຍາດໃຫູ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດນູ້ອຍ, ຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງເອີຣົບປັບປ ງກົນລະຍ ດການຕະຫ າດອອນລາຍໃຫູ້ເຂົູ້າກັບຕະຫ າດອາຊີ ໂດຍການປັບແປງລາຄາທີ່ໃຊູ້ບໍລິການໄວໜ ່ມຜ ູ້ທີ່ໄດູ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມແບບມືອາຊີບຈາກໂຮງຮຽນການຮ່ວມມືດີຈີຕອລທີ່ຄ່ອຍໆສູ້າງເຄືອຂ່າຍຂອງຜ ູ້ຊ່ຽວຊານຂືູ້ນທາງດູ້ານອອນລາຍອາຊີ

ແບ່ງປັນຄວາມສາມາດພິເສດຂອງພວກທ່ານ

ການເຂົ້າຮ່ວມເຄືອຂ່າຍ

ເຂົ້າຮ່ວມເຄືອຂ່າຍສາກົນຂອງກຸ່ມຄົນເຮັດວຽກອອນລາຍໃນ ເອີຣົບ/ອາຊີ ທ່ີຈະເປັນຜູ້ຊ່ວຍນັກສືກສາ.