Know Us Better

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ XiLearn

ໂຄງການນີູ້ເກີດມາຈາກຫ າຍໆປັດໃຈຊຶ່ງໃນນັູ້ນໄດູ້ມີການພົວພັນກັບຊາວໜ ່ມລາວທີ່ໄດູ້ຮຽນພາສາອັງກິດກັບນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງດູ້າວ ຢ ່ Big Brother Mouse ແຂວງ ຫ ວງພະບາງ. ມັນເປັນຈ ດເລີ່ມຕົູ້ນຂອງການສູ້າງໂຄງການສອນອອນລາຍທີ່ຜ ູ້ກໍ່ຕັູ້ງໄດູ້ເລີ່ມຕັດສິນໃຈສູ້າງຂືູ້ນມາພາຍຫ ັງກັບຄືນຝຣັ່ງກ່ອນຈະເກີດມີການແຜ່ລະບາດ Covid-19 ແລະ ລາວຍັງໄດູ້ຮັກສາການຕິດຕໍ່ກັບຊາວໜ ່ມລາວທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການຮຽນຮ ູ້ການຝຶກອົບຮົມການຕະຫ າດອອນລາຍ. ຫ ັງຈາກມີໂລກລະບາດໂຄວິດ, ເພື່ອຫລີກເວັູ້ນບໍ່ໃຫູ້ປະເທດປິດໂຕຢ່າງໂດດດ່ຽວຕູ້ອງໄດູ້ເພີູ້ມມາດຕະການໆພົວພັນຢ່າງມີແບບແຜນ ແລະ ລວມໄປເຖິງເສດຖະກິດໂລກອາດມີການປ່ຽນແປງ.

 

ຂໍູ້ສັງເກດ 1: ດີຈີຕອລ ແມ່ນການຝຶກອົບຮົມທາງໄກທີ່ສາມາດເຂົູ້າເຖິງໄດູ້ ແລະ ຍັງເປັນເສັູ້ນທາງເສດຖະກິດທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ.

 

ຂະແໜງການດີຈີຕອລແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນທາງດູ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດໂດຍສະເພາະສໍາລັບໄວໜ ່ມທີ່ມີຄວາມກູ້າວໜູ້າທາງດູ້ານການຊົມໃຊູ້ລະບົບດິຈີຕອລ. ການພັດທະນາມາເປັນລະບົບດິຈິຕອລແມ່ນເປັນຈ ດປ່ຽນທີ່ສໍາຄັນຊຶ່ງລັດຖະບານລາວໃຫູ້ຄວາມສົນໃຈເພື່ອຈະນໍາພາໃຫູ້ເຂົູ້າເຖິງທາງດູ້ານຄ ນນະພາບ, ລາຄາ ແລະ ເປັນບາດກູ້າວໄປສ ່ລະດັບໂລກທີ່ໃຫູ້ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ພົນລະເມືອງລາວ. ສິ່ງທູ້າທາຍສໍາຄັນໃນການຫັນປ່ຽນມາເປັນລະບົບດີຈີຕອລແມ່ນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ.

 

ເຖິງແມ່ນວ່າບາງຂະແໜງການດີຈິຕອລມີໄວູ້ສໍາລັບຜ ູ້ຊ່ຽວຊານລະດັບສ ງແຕ່ການຝຶກອົບຮົມໃນປະເທດທີ່ ພັດທະນາແລູ້ວແມ່ນຍັງບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕູ້ອງການ ແລະ ມີຫ າຍຂະແໜງການຝຶກອົບຮົມສາມາດເຂົູ້າເຖິງ ໄວໜ ່ມໄດູ້ງ່າຍໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະແໜງການຕະຫ າດດິຈິຕອລ.

 

ຂໍູ້ສັງເກດ 2: ປະເທດລາວແມ່ນຈ ດໃຈກາງຂອງເຂດການຄູ້າເສລີ RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership: ຄ ່ຮ່ວມມືລະດັບພາກພືູ້ນທາງດູ້ານເສດຖະກິດ) ແລະ ຍັງລິເລີ່ມການຫັນປ່ຽນມາເປັນລະບົບດິຈິຕອລ.

 

ປະເທດລາວແມ່ນປະເທດທີ່ມີໄວໜ ່ມຫ າຍ, ຕັູ້ງຢ ່ໃຈກາງຂອງເຂດການຄູ້າເສລີ RCEP ທາງດູ້ານພ ມສາດ ແລະ ການເມືອງແມ່ນໄກູ້ກັບ ສປ ຈີນ, ທີ່ຕັູ້ງນີູ້ແມ່ນອູ້ອມຮອບໄປດູ້ວຍການພັດທະນາເພື່ອໃຫູ້ໄວໜ ່ມ ສາມາດປະກອບອາຊີບທາງດູ້ານເຕັກນິກອອນລາຍຊຶ່ງເປັນຂະແໜງການສະເພາະທີ່ຈະນໍາພາໄວໜ ່ມໄປສ ່ອາຊີບທີ່ສູ້າງສັນ ແລະ ເລີ່ມຕົູ້ນການປະດິດສູ້າງນະວັດຕະກໍາ.

 

ຂໍູ້ສັງເກດ 3: ວິສາຫະກິດຂະໜາດນູ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ (SMEs) ຂອງເອີຣົບກ າລັງພະຍາຍາມປັບໂຕໃຫູ້ແທດ ເໝາະກັບຍ ດທະວິທີການຕະຫ າດອອນລາຍອາຊີ.

 

ເຖິງແມ່ນວ່າການຊົມໃຊູ້ ແລະ ການຂຽນໂປແກມມີຄວາມຄືກັນໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ຍ ດທະສາດການຕະຫ າດ ອອນລາຍແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມພາກພືູ້ນຂອງໂລກໂດຍສະເພາະໃນຕະຫ າດອາຊີ.

 

ວິສາຫະກິດຂະໜາດນູ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງຂອງເອີຣົບຍັງບໍ່ທັນມີກໍາລັງແຮງພຽງພໍທີ່ຈະສົ່ງຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຂົາໄປຍັງປະເທດອາຊີ, ເຖິງແມ່ນວ່າຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຂົາໄດູ້ຖືກປັບປ ງໃຫູ້ເຂົູ້າກັບຂົງເຂດທີ່ພວກເຂົາເລືອກແຕ່ພວກເຂົາຕູ້ອງປັບປ່ຽນຍ ດທະສາດອອນລາຍ ຫ ື ຄົູ້ນຄວູ້າຫາຍ ດທະສາດໃໝ່ເພື່ອໃຫູ້ເຂົູ້າເຖິງກ ່ມປະຊາກອນອາຊີ.

 

ການປັບປ່ຽນຄັູ້ງນີູ້ແມ່ນມາພູ້ອມກັບການລົງທຶນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຜ ູ້ນໍາດູ້ານວິສາຫະກິດຂະໜາດນູ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ. ໃນການປັບປ່ຽນດັ່ງກ່າວອາດມີຄວາມສັບສົນເພາະມາພູ້ອມກັບການລົງທຶນມະຫາສານເນື່ອງ ຈາກວ່າມັນເປັນລະດັບສາກົນ. ຍູ້ອນສາເຫດແນວນັູ້ນ, ຈຶ່ງອະນ ຍາດໃຫູ້ພວກໄວໜ ່ມຈາກໂຮງຮຽນຮ່ວມມືດີ ຈີຕອລສູ້າງຮ ບແບບເຕັກນິກການຕະຫ າດອອນລາຍ ເອີຣົບ/ອາຊີ ຊຶ່ງມີຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍຕໍ່າກວ່າໃນປະເທດຂອງ ຕົນ ແລະ ການຕິດຕໍ່ກັບຄ ່ຮ່ວມສົນທະນາເອີຣົບ ຫ ື ທູ້ອງຖິ່ນຈະເປັນສິ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດູ້ເນື່ອງຈາກວ່າວິສາຫະກິດຂະໜາດນູ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງຕູ້ອງການພັດທະນາການນໍາເຂົູ້າ ແລະ ສົ່ງອອກໂດຍໄວຂືູ້ນ.

 

ຂໍູ້ສັງເກດ4: “ຄົນເຮັດວຽກທາງອອນລາຍ” ນັບມືູ້ນັບຫ າຍຂືູ້ນ.

 

ກ ່ມ “ຄົນເຮັດວຽກທາງອອນລາຍ” ເຫ ົ່ານີູ້ມີວິໄສທັດດູ້ານຈັນຍາບັນຂອງການເຮັດວຽກທີ່ມີຄວາມສາມັກຄີ, ມີຄວາມຕູ້ອງການ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະລາດ. ພວກເຂົາສາມາດສູ້າງ ແລະ ພົວພັນກ ່ມສາກົນທີ່ມີຄວາມສົນໃຈທາງດູ້ານການພັດທະນາການຄູ້າ. ນີູ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າ ເປັນຫຍັງໂຮງຮຽນການຮ່ວມມືດີຈີຕອລຖືກສູ້າງຕັູ້ງຂືູ້ນມາເພື່ອໃຫູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມຂອງພວກໄວໜ ່ມ.

ກ່ຽວກັບນັກຮຽນ

ຊາວໜຸ່ມລາວມີຄວາມຫາວຫັ້ນ, ດຸໝັ່ນ ແລະ ມີຄວາມຄິດບວກສະເໝີ. ພວກເຂົາມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນກັບສິ່ງໃໝ່ໆໂດຍສະເພາະການລິເລີ່ມໃນຄັ້ງນີ້ຊຶ່ງຈະເປັນໂອກາດໃນການຈ້າງງານທີ່ດີກວ່າໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ.

ສະຖານທີ່

ໂຮງຮຽນການຮ່ວມມືດີຈີຕອລ ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງພະລາຊະວັງເກົ່າຫຼວງພະບາງໜຶ່ງໃນຕຶກສະຖາປັດຕະຍະກຳທີ່ໃຊ້ໂຄງສ້າງໄມ້ແບບດັ້ງເດີມ.