ທີມງານ

Sylvie GRAUMANN

ປະທານ

ທ່ານ ນາງ Sylvie Graumann, ເປັນປະທານສະມາຄົມຂອງ “ໂຮງຮຽນການຮ່ວມມືດີຈີຕອລ” ທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ, ສູ້າງຕັູ້ງຂືູ້ນໃນເດືອນ ເມສາ 2021, ຈ ດປະສົງຂອງສະມາຄົມນີູ້ແມ່ນເພື່ອສູ້າງໂຮງຮຽນແບບອອນລາຍຂືູ້ນໃນ ສປປ ລາວ.

ທ່ານ ນາງ Sylvie Graumann, ຍັງເປັນຜ ູ້ກໍ່ຕັູ້ງ ແລະ ປະທານບໍລິສັດ Xifab ຂອງຝຣັ່ງ ທີ່ຜະລິດເຄື່ອງສມາສເຟີນີເຈີທີ່ໃຊູ້ໂປແກມກັບບໍລິສັດໃຫຍ່ໆແບບ (BtoB: Business-to-Business: ທ ລະກິດຫາທ ລະກິດ). ຈ ດປະສົງຫ ັກທີ່ສູ້າງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວຂືູ້ນມາແມ່ນເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການບໍລິຫານ ແລະ ການຊົມໃຊູ້ລະບົບອອນລາຍປະຈໍາວັນ. ນັບແຕ່ປີ 2014, ທີ່ໄດູ້ເລີ່ມສູ້າງຕັູ້ງມາທາງບໍລິສັດມີຜົນກໍາໄລມາເລືູ້ອຍໆ ແລະ ຍັງສາມາດຊ່ວຍຄ ່ຮ່ວມງານປະມານ 10 ກວ່າຄົນທີ່ມີບັນຫາທາງດູ້ານການໃຊູ້ລະບົບອອນລາຍອີກດູ້ວຍ.

ລາວຍັງເປັນທີ່ປຶກສາດູ້ານການຄູ້າຕ່າງປະເທດໃຫູ້ແກ່ ປະເທດ ຝຣັ່ງ ເປັນເວລາຫ າຍກວ່າ 10 ປີ, ມີຜົນງານການຂຽນປືູ້ມ ກ່ຽວກັບ “ຄ ່ມືພາກປະຕິບັດດູ້ານການຄູ້າສາກົນ¹” ແລະ ປະກອບສ່ວນຂໍູ້ມ ນເຂົູ້າໃນໜັງສືທີ່ມີ ຊື່ວ່າ: “ການຊອກຫາ ແລະ ວິເຄາະຂໍູ້ມ ນ ລະຫວ່າງ ປະເທດ²” ທີ່ກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ. ພູ້ອມດຽວກັນນັູ້ນ, ກໍ່ເປັນອາຈານດູ້ານການຕະຫ າດສາກົນໃຫູ້ບັນດາໂຄງການທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຝຣັ່ງ.

ທ່ານ ນາງ Sylvie Graumann, ຍັງມັກການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈທາງດູ້ານວັດທະນະທໍາອາຊີມາຢ່າງຍາວນານໂດຍສະເພາະວັດທະນະທໍາຈີນ, ຍູ້ອນຄວາມຫ ົງໄຫ ດູ້ານວັດທະນະທໍາລາວຈຶ່ງໄດູ້ຮຽນພາສາຈີນ ແລະ ສາມາດເວົູູ້້າໄດູ້ດີຂືູ້ນເລືູ້ອຍໆ, ນອກຈາກນີູ້, ລາວຍັງໄດູ້ຮຽນພາສາໄທ ແລະ ພາສາລາວ.

ທ່ານ ນາງ Sylvie ມັກແບ່ງປັນຄວາມຮ ູ້ຂອງຕົນເອງ, ລາວສູ້າງໂຮງຮຽນການຮ່ວມມືດີຈີຕອລຂືູ້ນມາດູ້ວຍຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມຕັູ້ງໃຈຕະຫ ອດມາເພື່ອໃຫູ້ເກີດມີການແລກປ່ຽນຄວາມຮ ູ້ດູ້ານສາກົນ, ດູ້ານດີຈີຕອລ ແລະ ດູ້ານການສຶກສາ.

11

Thomas YOYO

ຫົວໜູ້າໂຄງການດີຈີຕອລ

ຈົບການສືກສາຈາກໂຮງຮຽນວິຊາຊີບອິນເຕີເນັດຂອງເອີຣົບ ຊຶ່ງກໍ່ຕັູ້ງໂດຍ ທ່ານ Xavier Niel, ທ່ານ Marc Simoncini ແລະ ທ່ານ Jacques-Antoine Granjon.

ທ່ານ Thomas ເປັນຜ ູ້ປະກອບການທີ່ມີຄວາມຫ ົງໄຫ ໃນເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ. ລາວຍັງມີທີມງານທີ່ມີຄ ນນະພາບໃນການວາງແຜນຍ ດທະສາດ, ການບໍລິຫານ ແລະ ການພັດທະນາດູ້ານເຄື່ອງມືດີຈີຕອລ.

ລາວຮັບຜິດຊອບໃນການສູ້າງ ແລະ ບໍລິຫານກ່ຽວກັບຍ ດທະສາດດີຈີຕອລໃນອົງກອນທີ່ສະໜັບສະໜ ນເປົູ້າໝາຍບໍລິດສັດ ແລະ ເປັນຜ ູ້ຕິດຕາມຜົນງານສິນຄູ້າຕ່າງໆທີ່ຈະອອກສ ່ທູ້ອງຕະຫ າດເພື່ອໃຫູ້ຜົນງານອອກມາແບບມືອາຊີບ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.

Stéphane GESLIN

ຜ ູ້ອໍານວຍການສິນລະປະ

ລາວໄດູ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມສະຖາປານິກ ແລະ ສໍາເລັດການສຶກສາໃນສາຂາສິນລະປະກາຟຟິກ, ເປັນຜ ູ້ສູ້າງຜະລິດຕະພັນ B2B ຢ່າງຫ ວງຫ າຍໃນຂົງເຂດດີຈີຕອລ.

ພູ້ອມນັູ້ນ, ລາວຍັງເປັນນັກອອກແບບສມາສເຟີນີເຈີຢ່າງຫ ວງຫ າຍຕາມແບບລ ກຄູ້າສະເໜີມາ.ລາວເປັນນັກອອກແບບທີ່ຜະລິດສິນຄູ້າຢ່າງມີມາດຕະຖານ, ຮັບຜິດຊອບການຜະລິດ ແລະ ຊີູ້ນໍາວຽກງານໃນການຜະລິດໂປແກມທີ່ໃຊູ້ໃນໜູ້າຈໍສໍາຜັດ ແລະ ມີຄວາມຮ ູ້ຫ າກຫ າຍໃນລະບົບດີຈີຕອລ.ຕະຫ ອດໄລຍະເສັູ້ນທາງປະສົບການຂອງລາວຍັງມີຄວາມຊັບຊູ້ອນ ລະຫວ່າງ ຄວາມຕູ້ອງການຂອງລ ກຄູ້າ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ສູ້າງສໍາເລັດຮ ບແລູ້ວ. ປະສົບການດັ່ງກ່າວ, ເຮັດໃຫູ້ລາວມີການພັດທະນາໃນການແກູ້ໄຂບັນຫາອັນຊັບຊູ້ອນ ແລະ ລາວມັກໃຊູ້ປາຍ “ສໍສີແດງ” ໃນການກວດແກູ້ວຽກງານທີ່ມາພູ້ອມກັບຜົນງານທີ່ສູ້າງສັນ.ລາວຍັງເປັນຜ ູ້ນໍາພາທີມງານໃຫູ້ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ໃຫູ້ມີປະສິດທິພາບ.

11

Massessilia FENNICHE

ນັກອອກແບບເວບໄຊູ້

ທ່ານ ນາງ Massessilia ເຂົູ້າຮ່ວມເຮັດວຽກນໍາພວກເຮົາໃນເດືອນ ຕ ລາ 2021, ເປັນນັກ ອອກແບບຄົນທີສອງໃຫູ້ແກ່ທີມງານ, ເປັນຜ ູ້ຝຶກງານອອກແບບເວັບໄຊູ້ ແລະ ການພິມທີ່ມາພູ້ອມກັບທັກສະ ການອອກແບບເວບໄຊູ້ ແລະ ການສູ້າງສັນທີ່ເໜືອກວ່າການອອກແບບດິຈິຕອນ.

ທ່ານ ນາງ Massessilia ຍັງຮັບຜິດຊອບການອອກແບບຮ່ວມກັບ Thomas ແລະ Stéphane ກໍ່ຄືການອອກແບບໂລໂກູ້, ຍີ່ຫໍູ້ສິນຄູ້າ ແລະ ເວັບໄຊູ້. ລາວຍັງເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການສູ້າງຜະລິດຕະພັນທີ່ດຶງດ ດສາຍຕາຜ ູ້ຄົນ.

11

Valentin GESLIN

ຜ ູ້ຮັບຜິດຊອບຮ ບພາບ ແລະ ວິດິໂອ

Claire NICLAUSE

ຮອງປະທານ, ຮັບຜິດຊອບຄ ່ຮ່ວມງານ

ທ່ານມີຄວາມສົນໃຈການສຶກສາໃນປະເທດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາບໍ? ການພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນູ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງຂອງ ຝຣັ່ງ ທີ່ຢ ່ຕ່າງປະເທດ?

ທ່ານເປັນຜ ູ້ສູ້າງກອງທຶນ ຫ ື ມ ນລະນິທິບໍ? ບໍລິສັດ? ໂຮງຮຽນ ຫ ື ມະຫາວິທະຍາໄລ? ອົງການສາກົນ?ສ່ວນບ ກຄົນ? ຄົນເຮັດວຽກທາງອອນລາຍ? ອົງການອື່ນໆ?

ທ່ານມີພອນສະຫວັນບໍ? ມີເງິນທຶນພຽງພໍບໍ? ມີເວລາບໍ? ມີຄອມພິວເຕີບໍ? ທ່ານຢາກເປັນຜ ູ້ບໍລິຈາກບໍ?ຕູ້ອງການແບ່ງປັນບໍ? ເປັນຜ ູ້ໃຫູ້ເງິນທຶນ? ເປັນຜ ູ້ຊ່ວຍເຫ ືອ?

ພວກເຮົາຕູ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫ ືອຈາກທ່ານ ແລະ ເປິດກວູ້າງຮັບຄ ່ຮ່ວມງານທ ກຮ ບແບບບໍ່ວ່າທ່ານຈະຢ ່ ໃສໃນໂລກ, ເພື່ອໃຫູ້ນັກສຶກສາລາວຂອງ XiLearn ທີ່ ແຂວງ ຫ ວງພະບາງ ປະເທດ ລາວ ໄດູ້ຮັບການສຶກສາທີ່ດີ, ມີຄວາມຊໍານານໃນການປະກອບອາຊີບ ແລະ ມີວຽກເຮັດທີ່ດີໃນອານາຄົດ.

ຂໍຂອບໃຈທ່ານສໍາລັບການຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ

11

Leuth SUNDRA

ຜ ູ້ຮັບຜິດຊອບດູ້ານການຂົນສົ່ງ.

Leuth ແມ່ນຄົນລາວເປັນຜ ູ້ຊ່ວຍປະທານ ແລະ ຮັບຜິດຊອບການດໍາເນີນງານຂອງສະມາຄົມ.

ລາວປັບປ່ຽນບັນດາກິດຈະກໍາຂອງສະມາຄົມໃຫູ້ແທດເໝາະກັບຈ ດພິເສດຂອງປະເທດນັູ້ນໆ, ກໍານົດກາລະໂອກາດເພື່ອປັບປ ງການພັດທະນາຂອງປະເທດ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຮັບສະໝັກນັກສຶກສາ.

ເປັນຜ ູ້ປະສານງານກັບທີ່ປຶກສາ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມງານຂອງ XiLearn ທີ່ ປະເທດ ລາວ.

Charlotte RIALLAND

ເລຂາຂອງໂຮງຮຽນການຮ່ວມມືດີຈິຕອລ.

Béatrice GELBMANN

ຜ ູ້ເກັບກໍາບັນຊີການເງິນຂອງໂຮງຮຽນການຮ່ວມ ມືດີຈິຕອລ.