Program and Admission

ຕາຕະລາງ & ການລົງທະບຽນ

ວິທີການ

 

ທ່ານຮ ູ້ແລູ້ວວ່າທ່ານສາມາດຊອກຫາຂໍູ້ມ ນທີ່ທ່ານຕູ້ອງການໃນອິນເຕີເນັດ. ທ່ານຈະໄດູ້ຮຽນຮ ູ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ເຕັກນິກຕ່າງໆເພື່ອໃຫູ້ມີປະສິດທິພາບ, ຢ່າງມີແບບແຜນ ແລະ ວ່ອງໄວ.

XiLearn ຈະມີອ ປະກອນໃຫູ້ທ່ານເພື່ອຮຽນຮ ູ້, ເພື່ອເຂົູ້າໃຈເຕັກນິກ, ເພື່ອຂາຍ ແລະ ສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນ ຫ ື ບໍລິການ. ຈະສູ້າງເວບໄຊູ້ອິນເຕີເນັດແບບໃດ, ວິທີຊອກຫາຂໍູ້ມ ນອູ້າງອີງຫ ັກທາງອອນລາຍແບບໃດ ແລະ ວິທີການສື່ສານໃນເຄືອຂ່າຍສັງຄົມອອນລາຍແບບໃດ.

 

ແນວໃດ ?  

ການນໍາໃຊູ້ເຕັກນິກຝຶກອົບຮົມທາງໄກແມ່ນໃຊູ້ໜູ້າຈໍຂະໜາດໃຫຍ່ທັງໝົດຮ່ວມກັນ, ທ່ານສາມາດເຂົູ້າຮ່ວມການຮຽນໃນຊ່ອງທາງແວບບີນ່າ (webinaires) ໂດຍໃຊູ້ເວລາ 2 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມືູ້ໃນໄລຍະ 10 ເດືອນ, ເພື່ອຮຽນຮ ູ້ເຕັກນິກທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫູ້ທ່ານກາຍເປັນຜ ູ້ຊ່ຽວຊານດູ້ານການຕະຫ າດອອນລາຍ. ນອກຈາກນີູ້, ທ່ານຍັງຈະໄດູ້ເຂົູ້າຮ່ວມສຶກສາທີ່ຈະຝຶກຝົນຄວາມຄິດ ແລະ ນະວັດຕະກໍາຂອງທ່ານ.

ຫ ັກສ ດການຮຽນທັງໝົດນີູ້ຈະຖືກສອນເປັນພາສາອັງກິດເພາະປັດຈ ບັນມັນເປັນພາສາສາກົນທີ່ນໍາໃຊູ້ເຂົູ້າ ໃນທ ກວຽກງານ. ຂູ້າພະເຈົູ້າເອງ, ຮ ູ້ສຶກເສຍໃຈທີ່ຕູ້ອງໄດູ້ນໍາໃຊູ້ພາສາດັ່ງກ່າວ. ເນື່ອງຈາກວ່າທີມງານພວກເຮົາແມ່ນກ ່ມ ລາວ-ຝຣັງ, ພູ້ອມດຽວກັນນັູ້ນ, ມັນອາດຈະເປັນເລື່ອງຍາກສໍາລັບທ່ານຖູ້າລະດັບພາສາ ອັງກິດບໍ່ດີພຽງພໍ, ດູ້ວຍສາເຫດນີູ້ XiLearn ໄດູ້ຈູ້າງຜ ູ້ຄວບຄ ມທີ່ໄດູ້ສອງພາສາ ລາວ/ອັງກິດ, ລາວຈະຊ່ວຍທ່ານໃຫູ້ເຂົູ້າໃຈບົດຮຽນໄດູ້ດີຂືູ້ນ ແລະ ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມເພີູ້ມຫ ັກສ ດການສອນພາສາໄທນໍາ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າ, ໃນຕອນທູ້າຍຂອງການສຶກສາທ່ານຈະສາມາດແປຫ ັກສ ດທັງຫມົດທີ່ພວກທ່ານໄດູ້ຮຽນມາໃນພາສາລາວເພື່ອຈະຊ່ວຍນັກສຶກສາໃນອະນາຄົດ.

ຕະຫ ອດໄລຍະການສຶກສາຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະໄດູ້ຊ່ວຍເຫ ືອອົງການຈັດຕັູ້ງທູ້ອງຖິ່ນເພື່ອປັບປ ງການຕະຫ າດທາງອອນລາຍຂອງພວກເຂົາໄປພູ້ອມໆກັນ.

 

ເຈົູ້າຈະໄດູ້ຮຽນຮ ູ້ຫຍັງ ?  

ເຕັກນິກທັງຫມົດຈະຊ່ວຍໃຫູ້ທ່ານກາຍເປັນຜ ູ້ຊ່ຽວຊານດູ້ານການຕະຫ າດອອນລາຍຈະຖືກສອນໂດຍຄ ອາຈານທີ່ດີທີ່ສ ດໃນເອີຣົບ, ອາເມລິກາ ແລະ ຈີນ. ບາງຫ ັກສ ດຖືກສູ້າງຂືູ້ນໂດຍ XiLearn, ບາງຫ ັກສ ດຖືກພັດທະນາຂືູ້ນໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆທົ່ວໂລກ, ບາງຫ ັກສ ດໄດູ້ຮັບການຢັູ້ງຢືນ ແລະ ໄດູ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກສາກົນ.

ເຈົູ້າຈະພົບເຫັນລາຍລະອຽດຂອງຫ ັກສ ດຢ ່ໃນເວັບໄຊູ້.

  

ໃຜຈະເປັນທີ່ປຶກສາຂອງເຈົູ້າ ?  

ເຈົູ້າສາມາດພົບເຫັນກ ່ມຄົນເຮັດວຽກອອນລາຍທາງໄກໄດູ້ໃນທ ກໆຫູ້ອງຮຽນຂອງພວກເຮົາ. ບາງຄົນໃນກ ່ມ ໄດູ້ຕົກລົງທີ່ຈະມາເປັນທີ່ປຶກສາຂອງທ່ານເພື່ອຊ່ວຍທ່ານແກູ້ໄຂບັນຫາໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານໄດູ້ຮັບມອບໝາຍການສຶກສາ. ທີ່ປຶກສາເຫ ົ່ານີູ້ຈະຊ່ວຍເຫ ືອໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍເພື່ອຊ່ວຍທ່ານສູ້າງກ ່ມເຄືອຂ່າຍສາກົນໃຫູ້ແກ່ຊ່ຽວຊານໄວໜ ່ມທາງອອນລາຍ. ເຄືອຂ່າຍນີູ້ສາມາດເຮັດວຽກທາງໄກໄດູ້ໃຫູ້ແກ່ທ ກບໍລິສັດຕັູ້ງແຕ່ບໍລິສັດນູ້ອຍຫາບໍລິສັດໃຫຍ່ໃນໂລກ.

Contact info

XiLearn academy
102/3 Kounxoau Road,
Luang Prabang 06000 Laos

+33 9 72 66 98 77
s.graumann@dcs-laos.com

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Student Resources

ໂຄງການຝຶກອົບຮົມ

Marketing and business plan

A business plan lays out a written roadmap for the firm from marketing, financial, and operational standpoints. 

Marketing is the process of intentionally stimulating demand for and purchases of goods and services. Marketing involves researching, promoting, selling, and distributing products or services 

What you will learn :

∴ The basics of marketing : how to find the right information, how to analyze a market, the new consumer trends,  how to build a strategy if products are. directed to other businesses (B2B marketing) or directly to consumers (B2C marketing). 

∴ What is digital marketing, how recent digital evolutions have changed the marketing of companies and institutions, what types of services exist (platforms, subscriptions, unit sales, etc), learn how to generate income, find business models 

∴ And of course how to create a business plan, how to protect your ideas, how to buy and sell products, how to ship products, the rules of e-commerce in Lao PDR. 

Web Development

Web programming allows you to edit websites. It allows the creation of applications, sites and Internet pages intended to be deployed on the Internet.

Basically, programming allows interaction with the machine.

Why ? Because we would like a web page to open when we click there, for the text to appear on a pink background, etc.

What you will learn :

∴ Learn and understand the algorithm

∴ Write readable code and learn code essentials

∴ Develop the Back-end part of a website

  • Learn basic languages #PHP #Java
  • Create and implement a database #SQL

∴ Develop the Front-end part of a website

  • Integrate a page in #HTML #CSS
  • Boost the site interface with #JavaScript
  • Create a responsive interface with #CSS3

∴ Develop a site with CMS

The tools we’re going to use :

* HTML

* CSS

* JS

* JAVA

* Node

* React

* Code visualizer

* Wordpress

Chapters :

* The Algorithm

* Introduction to front-end languages : #HTML #CSS #JavaScript

* Introduction to back-end languages : #PHP #SQL #Java

* Build a website with CMS

What you can do after this courses :

 1. Create a website
 2. Create a static and adaptable web user interface
 3. Develop a dynamic web user interface
 4. You can create a website with CMS (WordPress, Drupal, etc.)
 5. Create a database.
 6. Developed the back end of an application/website.
 7. Create a user interface with a content management or e-commerce solution.
 8. You can create a simple mobile app
 9. You will be able to contribute to the creation of a software

Design

Graphic design is an essential part of business marketing, this is the visual representation of a concept.

It can express a company’s style and attitude.

What you will learn :

∴ Learn the essential elements for the visual communication of a company:

  • How to create a logo
  • The typography
  • Color codes
  • How to use PAO (Photoshop, Illustrator, InDesign, AfterEffects, Premiere Pro)
  • How to do photo montage with Photoshop
  • How to do video montage with Premiere Pro
  • How to do web mockup with InDesign
  • Improve the ergonomics of a site thanks to UI / UX design
  • Create graphics, presentations, posters, documents and other visual content on social media with Canva

The tools we’re going to use

 • Adobe Suite (PhotoShop, Premiere Pro, InDesign, Illustrator, AfterEffects)
 • Canva
 • Google Fonts, Dafont

What you can do after this courses :

 1. Produce illustrations, pictograms, graphics and visuals
 2. Create models and interfaces
 3. Develop an animation for different broadcasting media
 4. Create a graphic presentation
 5. Create a mockup 

SEO/SEA

You will learn the types of reference :

  • Paid search 
  • SEO 
  • SMO

What is the SEO 

SEO is the process of improving the visibility of your website and webpages in organic results of search engines, like Google and Bing.

What is the SEA 

Plain search engine advertising (SEA) means advertising through search engines. You have two options for advertising through search engines. The first option is to place your ad on the search engine results page (SERP), and the other option is to place your ad on the search engine’s display network.

What is the SMO

SMO refers to all techniques and actions designed to develop the visibility, image and offer of a website or brand on social networks or media.

What you will learn :

  How to communicate on social networks with your community to increase your awareness.

∴ How to do paid advertising or write in order to better reference your website according to user searches.

∴ How to do paid advertising that will highlight your products, services, company.

∴ Identify its semantic universe, establish keyword lists to be better understood and positioned by Google

The tools we’re going to use

 • Facebook Ads
 • Instagram Ads
 • Google Ads
 • Baidu Ads
 • Google analytics
 • Screaming frog
 • Semrush
 • Ahrefs

Chapters

 • Content strategy and link building
 • Keyword research
 • Best practices of paid/free referencing
 • Tips to learn how to use social networks correctly
 • Social Media Optimization (SMO)
 • Paid search
 • SEO 
 • Engine use: visibility, notoriety and qualified traffic

What you can do after this courses :

 1. This course will give you the keys to influence people on the web and understand how to talk to them.
 2. After these courses, you will be able to advertise to sell your products online.
 3. You can create blog articles to reach relevant visitors.
 4. You will master social networks and highlight your services/products.

Content marketing & Brand marketing

Content Marketing involves writing thematic files offering answers to customer issues. 

Brand marketing is is all about storytelling It is a long-term strategy used to build a strong relationship  with  customers,  by creating and sharing relevant articles, videos, podcasts, and other media.  

What you will learn :

∴ Discover the tools to develop content marketing, how to create a landing page podcasts, videos, webinars

∴ How to use the blogs to emphasize content 

Web analytics

In order to improve your website, you need to know how visitors arrived on our website  ? which pages did they visit ? where did they click ? etc. 

What you will learn :

  How to get these information  in order to optimize the performance of your digital device. You can then measure the progress in terms of sales, marketing and customer relations according to your goals. You will learn mainly to use Google Analytics and Baidu Tongji

Data protection : in which countries data protection must absolutely be respected : Personal Information gathered by a company are strictly limited by many countries, in order to avoid the abuses of PI. (The main examples are GDPR General Data Protection Regulation  (European Union) and PIPL Personal Information Protection Law – China 

Social media

Communication / social networks in Europe and Asia and know how to promote a product.

LINKEDIN

LinkedIn is a professional online social network. Its objective is to simplify the networking of professionals. 

What you will learn :

∴ Create a LinkedIn account 

∴ Have a complete profile 

∴ Tips to be more visible on LinkedIn 

 

TIKTOK

Chances are, you’ve heard of TikTok in the past few years. This young social network exploded its user count so that the platform reached 3 billion downloads in July 2021. 

What you will learn :

∴ How to create a TikTok channel for your business 

∴ Use TikTok to build your brand 

∴ Create a challenge 

 

INSTAGRAM

Instagram is an application, a social network and a service for sharing photos and videos. 

What you will learn :

∴ Create a professional page 

∴ The importance of visual contents 

∴ Promote your products 

∴ Do influencer marketing

 

WE CHAT 微信 

WeChat is the largest social network in China which boasts 1.24 billion monthly active users. 

I’m sure you already know WeChat instant messaging, WeChat moments, etc.

What you will learn :

∴ How to use WeChat for business. 

With an Official Account, you can create content on WeChat and directly interact with and sell to followers and customers in China and in more than 100 countries.. 

∴ How to advertise on WeChat using Moments ads, Banner ads or Key opinion leader ads. 

 

FACEBOOK/META

Facebook is an online social network owned by Meta. It allows its users to post images, photos, videos, files and documents, exchange messages, join and create groups and use a variety of applications on a variety of devices. 

What you will learn :

∴ Create a professional page 

∴ Configure the company page 

∴ Create and share content 

∴ Promote the Facebook page 

ກົດລະບຽບການລົງທະບຽນ

ການລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນ:

 • ເງື່ອນໄຂເບືູ້ອງຕົູ້ນ: ຈົບຊັູ້ນມັດທະຍົມ, ມີຄວາມຮ ູ້ດູ້ານພາສາອັງກິດດີ, ອາຍ ຕໍ່າສ ດ 18 ປີຂືູ້ນໄປ. ບົນພືູ້ນຖານເງື່ອນໄຂເບືູ້ອງຕົູ້ນເຫ ົ່ານີູ້, ການລົງທະບຽນຮຽນແມ່ນເປີດໂອກາດໃຫູ້ແກ່ທ ກເພດທ ກໄວ ແລະ ໂຮງຮຽນຍັງໃຫູ້ການສະໜັບສະໜ ນການລົງທະບຽນຂອງໄວໜ ່ມຍິງ
 • ການກຽມຄັດເລືອກຜ ູ້ເຂົູ້າຮ່ວມສະໝັກຈະນໍາໃຊູ້ການທົດສອບຄວາມຮ ູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດເປັນພາສາອັງກິດທີ່ພັດທະນາໂດຍ ທີມງານ XiLearn.
 • ການຮັບສະໝັກນັກສຶກສາ: ການບັນຈ ນັກສຶກສາແມ່ນຈັດຂືູ້ນໂດຍສະມາຄົມພູ້ອມກັບການຊ່ວຍເຫ ືອຈາກຫົວໜູ້າໂຄງການດີຈີຕອລ ແລະ ຜ ູ້ຊ່ຽວຊານອາສາສະໝັກຈະຄັດເລືອກບົນພືູ້ນຖານເບືູ້ອງຕົູ້ນຊຶ່ງໃນປີທໍາອິດຈະຮັບເອົານັກສຶກສາສ ງສ ດ ຈໍານວນ 20 ຄົນ.
 • ໃນຂັູ້ນຕອນສ ດທູ້າຍຂອງການລົງທະບຽນຮຽນຈະມີຂືູ້ນພາຍຫ ັງການຝຶກອົບຮົມໜຶ່ງເດືອນ ແລະ ຈະອີງໃສ່ຜົນການສອບເສັງພາຍໃຕູ້ເງື່ອນໄຂການທົດສອບຄວາມຮ ູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ. ການເຂົູ້າຫູ້ອງຮຽນທ ກມືູ້ ແລະ ລະດັບຄວາມຮ ູ້ພາສາອັງກິດດີຈະເປັນໜຶ່ງປັດໃຈໃນການຕັດສິນ.

ຂ້ອຍຄວນຈະລົງທະບຽນຮຽນຍາມໃດ ?

 

ເລ່ີມຕົ້ນ

ສີ້ນສຸດ

ລົງທະບຽນ ຕັ້ງແຕ່ຕອນນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ 30 ມິຖຸນາ 2022
ຜົນການສອບເສັງ 01 ກັນຍາ 2021 06 ກັນຍາ 2022
ມື້ເລ່ີມຕົ້ນຮຽນ 12 ກັນຍາ 2022 30 ມິຖຸນາ 2023

ຂູ້ອຍຕູ້ອງສົ່ງຄໍາຮູ້ອງຂໍລົງທະບຽນໄປໃນຊ່ອງທາງໃດ?

ເອກະສານລົງທະບຽນທີ່ບໍ່ໄດູ້ສົ່ງທາງອອນລາຍສາມາດສົ່ງໄປທາງອີເມວດັ່ງນີູ້ :

admin@xilearn.com