ການກາຍເປັນຜ ູ້ໃຫູ້ຄໍາປຶກສາດູ້ານການຕະຫ າດດີຈີຕອລ

ການປ່ຽນອະນາຄົດຂອງນັກສຶກສາ… ແລະ ຂອງທ່ານ !

ທ່ານເປັນຄົນເຮັດວຽກອອນລາຍທີ່ຕູ້ອງການພົບພໍູ້ຜ ູ້ຄົນອື່ນໆທີ່ເຮັດວຽກອອນລາຍ ແລະ ເປັນທີ່ປຶກສາອາສາສະໝັກເພື່ອມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການສັງຄົມທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ! ຫ ັງຈາກໄດູ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຢ່າງວ່ອງໄວຈາກສະມາຄົມຂອງພວກເຮົາ, ທ່ານຈະເປັນຜ ູ້ນໍາພານັກສຶກສາໄວໜ ່ມເປັນເວລາ 2 ຫາ 3 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດ, ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນ, ຖູ້າທ່ານຮຽນຈົບທັງສອງຝ່າຍຈະໄດູ້ຮຽນຮ ູ້ ແລະ ເຄົາລົບວັດທະນະທໍາຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງຊຶ່ງຊ່ວຍໃຫູ້ໄວຫນ ່ມເຂົູ້າໃຈຫ ັກສ ດການສິດສອນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫູ້ພວກເຂົາສາມາດແກູ້ໄຂບັນຫາໃນກໍລະນີທີ່ຖືກມອບໝາຍໃຫູ້ເຮັດ.

ການແລກປ່ຽນປະສົບການທີ່ທ່ານເຄີຍໄດູ້ຮັບມາໃນສາຂາວິຊາຊີບຂອງທ່ານນັູ້ນ, ທ່ານຈະໄດູ້ຖ່າຍທອດມັນພູ້ອມມອບໂອກາດທີ່ດີໃຫູ້ແກ່ໄວໜ ່ມໃນສາຍອາຊີບຂອງນັກສຶກສາເອງໂດຍທີ່ທ່ານບໍ່ເຄີຍຄາດຄິດມາກ່ອນ ແລະ ທ່ານຈະຮ ູ້ສຶກວ່າປະສົບການຊີວິດຜ່ານມາຂອງທ່ານມີຄ ນຄ່າຫ າຍຂືູ້ນ.

ເປັນຫຍັງຈິ່ງມາເປັນທີ່ປຶກສາດູ້ານການຕະຫ າດດີຈີຕອລ ທີ່ ປະເທດ ລາວ ?

ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ຖ່າຍທອດປະສົບການດູ້ານວິຊາຊີບຂອງທ່ານ

ເພື່ອການມີຊີວິດທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ມີປະສົບການອັນຫ າກຫ າຍ

ເພື່ອເຂົູ້າຮ່ວມກ ່ມເຄືອຂ່າຍທີ່ໃຫູ້ຄໍາປຶກສາຕະຫ ອດເວລາ

ໄດູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນການຊົມໃຊູ້ສະຖານທີ່ໆເຮັດວຽກຮ່ວມກັນແບບບໍ່ເສຍຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍ

ມີຄວາມເຂົູ້າໃຈທາງດູ້ານວັດທະນະທໍາອື່ນໆທີ່ດີຂືູ້ນ

ທ່ານຈະໄດູ້ຮັບທັດສະນະໃຫມ່ໆ ແລະ ມີຄວາມຄິດທີ່ສູ້າງສັນ

ເງື່ອນໄຂໃນການສະໝັກເປັນທີ່ປຶກສາ, ທ່ານຕູ້ອງມີຄື :

ມີຈິດໃຈຊ່ວຍເຫ ືອ ແລະ ເປັນມິດ

ຕູ້ອງມີເວລາ 2 ຫາ 3 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດ, ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢ ່ທາງໄກກໍຕາມ

ມີປະສົບການດູ້ານການຕະຫ າດດີຈີຕອລຢ່າງເປັນມືອາຊີບ

ມີສິດໄດູ້ຮັບ ? ສົ່ງການລົງທະບຽນຂອງທ່ານ !