ການຮຽນຮ ູ້ແບບສູ້າງສັນ

ການຝຶກອົບຮົມຂອງພວກເຮົາແມ່ນອີງໃສ່ໂຄງການທີ່ມີຢ ່ຈິງຊຶ່ງໄດູ້ຮັບມອບ ໝາຍຈາກບໍລິສັດທູ້ອງຖິ່ນພູ້ອມດູ້ວຍການຮ່ວມມືກັບກ ່ມນັກສຶກສາອື່ນໆໂດຍໄດູ້ຮັບການຊ ກຍ ູ້ຈາກທີ່ປຶກສາ. ພູ້ອມດຽວກັນນັູ້ນ, ພວກເຮົາໄດູ້ໃຊູ້ແບບສອບຖາມເພື່ອທົດສອບຄວາມຮ ູ້ນັກສຶກສາເປັນປະຈໍາ.

ຮຽນຮ ູ້ເພື່ອຫາວຽກເຮັດ

ຫ ັງຈາກການຝຶກອົບຮົມ XiLearn ທ່ານຈະກາຍເປັນຜ ູ້ຊ່ຽວຊານດູ້ານການຕະ ຫ າດອອນລາຍ ແລະ ງ່າຍຕໍ່ການຊອກຫາວຽກເຮັດໃນບໍລິສັດທູ້ອງຖິ່ນ, ຮັບຈູ້າງເຮັດວຽກແບບອິດສະຫ ະ ຫ ື ສາມາດເລີ່ມຕົູ້ນເຮັດທ ລະກິດຂອງທ່ານໄດູ້ດູ້ວຍຕົນເອງ.

ເຂົູ້າຮ່ວມເຄື່ອຂ່າຍສາກົນ

ຍູ້ອນມີພືູ້ນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງ XiLearn ທ່ານຈະໄດູ້ພົບເຈີກ ່ມທີ່ເຮັດວຽກທາງອອນລາຍຢ່າງຫ ວງຫ າຍໃນທົ່ວໂລກຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນເຄື່ອຂ່າຍສາກົນຂອງ XiNet.

 

 

ການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດຂອງທ່ານ

XiLearn ແມ່ນພືູ້່ນທີ່ການປະດິດສູ້າງທີ່ທ່ານສາມາດແລກປ່ຽນຄວາມ ຄິດເຫັນ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ. ນອກຈາກນີູູ້້, ອາດຈະຊອກຫາຄ ່ຮ່ວມງານທີ່ມີອ ດົມຄະຕິແບບດຽວກັນໃຫູ້ແກ່ໂຄງການບໍລິສັດຂອງທ່ານ.

ກ່ຽວກັບສະຖາບັນ XiLearn:

ໂຮງຮຽນການຮ່ວມມືດີຈີຕອລແມ່ນນໍາພາໂດຍທີມງານ ຝຣັ່ງ-ລາວ. ໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວໄດູ້ຈັດຫ ັກສ ດສອນອອນລາຍຢ ່ໃນຫູ້ອງຮຽນ ທີ່ແຂວງຫ ວງພະບາງໂດຍຈະມີໜູ້າຈໍຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີຜ ູ້ຊ່ວຍຄວບຄ ມສອງພາສາ ອັງກິດ-ລາວ. ເປົູ້າໝາຍຂອງໂຮງຮຽນແມ່ນເພື່ອຝຶກອົບຮົມຊາວໜ ່ມລາວທີ່ມີພືູ້ນຖານອັງກິດດີ (ໂດຍບໍ່ແບ່ງແຍກເພດ ຫ ື ລາຍໄດູ້).

ການຝຶກອົບຮົມປະກອບດູ້ວຍການຂຽນໂປແກຣມ ແລະ ເຕັກນິກການຕະຫ າດອອນລາຍ (ການພັດທະນາເວັບໄຊູ້, ການອູ້າງອີງເຖິງການຊອກຫາເຄື່ອງຈັກສາກົນ (SEO: Search Engine Optimization: ການເພີູ້ມປະສິດທິພາບການຄົູ້ນຫາທາງອອນລາຍ/SEA: Search Engine Advertising: ການເພີູ້ມປະສິດທິ ພາບການຄົູ້ນຫາດູ້ານການໂຄສະນາ) ແລະ ເຄື່ອຂ່າຍສາກົນ. ນັກສຶກສາທີ່ຖືກຄັດເລືອກຈະໄດູ້ເຂົູ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວຟຣີໂດຍໄດູ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນຈາກທີ່ປຶກສາຕ່າງປະເທດ.

ກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາຕ່າງໆ

ທາງທີມງານພວກເຮົາຈັດກິດຈະກໍາຂືູ້ນເລືູ້ອຍໆ ຫ ື ການຢູ້ຽມຊົມສະຖານທີ່ໜູ້າສົນໃຈ.

ກິດຈະກໍາເຫ ົ່ານີູ້ຈະເຮັດໃຫູ້ພວກເຮົາອອກຈາກກິດຈະວັດປະຈໍາວັນ ແລະ ເລີ່ມຮ ູ້ຈັກກັບບ ກຄົນອື່ນໆທີ່ເຮັດ ໃຫູ້ເຫັນຄ ນຄ່າຂອງແມ່ຍິງ ຫ ື ເລີ່ມສະໜັບສະໜ ນເປົູ້າໝາຍຂອງສະມາຄົມພວກເຮົາ.